Arbeidet med verkstedet ble påbegynt i 2022. Det var opprinnelig en garasje som stod på nabotomten. Denne ble flyttet til Porsmyr Bygdetun, og ble plassert midlertidig mens grunnarbeidet pågikk. Når ny grunnmur var ferdig ble bygningen løftet opp på grunnmuren. Arbeidet med selve bygningen fortsatte i 2023, og skal bli verksted for biler og annet motorisert utstyr på Porsmyr. Arbeidet fortsetter i 2024.

"Verkstedet" er nå på plass. Mye arbeid gjenstår både utvendig og innvendig. Arbeidet fortsetter i 2024.